Velkommen til Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Nesset Fjellstyre

Nesset Fjellstyre forvalter Eresfjord og Vistdal Statsallmenning, i alt 214 km2 høgfjell i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Statsallmenninga grenser til Eikesdal Sameige på begge sider av Eikesdalen, Vike og Hoem Heimraster og mot Rauma, Sunndal og Lesja kommuner.

Verneområde

Statsallmenninga er verna gjennom Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark, Dalsida og Eikesdalsvatnet Landskapsvernområder og Torbudalen og Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen biotopvernområder. Hovedformålet med vernet er å ivareta reinen og reinen sine leveområder.

Klima

Landskapet er dominert av tørt klima med kupert høgfjell i sør, medan det mot nord er meir kystlandskap med høge tindar, bratte fjellsider, isbrear og meir nedbør. Ved Aursjøen fell det omlag 660 mm nedbør i året.

Adkomst

Ein kan koma inn i fjellområdet via Aursjøvegen frå Eikesdal til Sunndal, eller anleggsvegen frå Stuguflåten til Mardalsbotnen. Vegane er opne frå 1. juni til 30. november, men om hausten kan vegane verta stengt tidligare på grunn av snøfall.

Overnatting

Aursjøhytta, Kristiansund og Nordmøre Turistforening si hytte ved Aursjødemninga. Betjent i sommersesongen, ubetjent resten av året. Nesset Fjellstyre si hytte ved Aursjøen og hytta på Kaffihaugen i Stordalen (2-3 t. gange).

Fauna og kulturminner

Området har eit rikt fugle- og dyreliv, og mange gode fiskevatn. Villrein kan ein treffe på overalt, og er ein heldig kan ein sjå moskus, fjellrev og jerv.  Området er rikt på gamle kulturminner frå jakt og fangst. Arkeologar har stadfesta at dei fyrste menneska som busette seg i landet vårt jakta rein her for om lag 11.000 år sidan.

 

 

Felling reinsjakta 2018

I Nesset villreinfelt vart det felt 62 dyr av ein kvote på 139 under reinsjakta 2018. Det gir ei felling på 44,92 %. Jegerane som hadde kort hjå Eresfjord og Vistdal statsallmenning hadde ei felling på 39,69 %, Eikesdal Sameige 59,26 %, Vike og Hoem Heimraster 18,75 % og Øverås og Nerås grunneigarlag 0 %. Fyrste veka vart det felt 27 dyr, andre veka 15 dyr, tredje veka 10 dyr, fjerde veka 9 dyr. Den siste veka med opne grenser vart det felt 1 dyr.

Kalvetelling 2018

Den 26.juni vart det utført kalvetelling i Snøhetta med helikopter. På vest vart det funne 365 simler/ungdyr og 179 kalvar. Dette gir ein kalveprosent på 48,8 %. Detter av dei høgste i landet. Alle dyra vart funne på austsida av Eikesdalen. På aust var kalveprosenten 39 %. Dette er lågare enn det har vore dei siste åra. Tendensen dei siste åra har vore ein stadig lågare kalveprosent på aust. Dei fleste dyra vart funn i Sunndalsområdet.

Info frå Snøhetta villreinutval

- I år vert det ingen reinstelefon. Informasjon vert gitt på facebok "Snøhetta villreinområde" kvar dag.

- Jegere som har jaktkort i skytefeltet på Dovre finn info om ferdselsrestriksjonar på forsvarsbygg sine nettsider.

- Villreinjegere kan benytte sykkel på setervegen over Vålåsjøhø på Dovrefjell.

Trekking av jaktkort på rein 2018, Nesset Fjellstyre

På årets jaktcruise på Eikesdalsvatnet fredag 25 mai. vart det foretatt trekking av jaktkort på rein i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning 2018. Det var i alt 66 godkjente søkjarar.

Snøhetta vest:

Fritt dyr:Frode Nauste, Inge Oddvar Vedal, Stein Ivar Bjerkeli, Bård Øverås, Gunvor Frisvoll, John Walseth, Ole sandnes, Torbjørn Utigard, Alf Sandnes, Olav Finseth

Kluftbukk: Nikolai Finset, Knut Even Rønning, Rolf Lange, Tore Rød, Elsa Hoem, Malvin Frisvoll, Håkon Nauste, Lars Tore Frisvoll, Aslak Nerås, Anne Vike, Tor Håkon Utigard,

Jaktcruise på Eikesdalsvatnet 25. mai

Nesset Fjellstyre arrangerer også i år jaktcruise på Eikesdalsvatnet med MS Mardøla. Datoen er bestemt til fredag 25. mai kl. 1930 med start frå fergekaia på Øverås. I år er vi så heldige at naturfotograf Terje Sylte vil koma og vise oss nokre av sin fantastiske naturbilder frå heile verda, m.a store elger frå Alaska, brølande kronhjorter og gauper frå Nesset. Terje har vunne Norgesmesterskapet i naturfoto samanlagt og med årets bilde i samme konkurranse. Han vil fortelje korleis han lukkast med sine prosjekt, og korleis dette kan brukast både på jakt og ikkje minst bak kamera.

Kvoter reinsjakta 2018

På årsmøtet i Snøhetta villreinutval på Kavlimoen i Eresfjord gjorde utvalet vedtak på at reinskvoten på vest i år vert på 400 dyr. Dette er ei dobling frå 2017. Årsaka til dette er at ved totaltelling i vinter vart det funne 814 dyr på vest. Dette er i samsvar med driftsplanen. Ved 50 % felling og ein normal kalvetilvekst vil ein halde stamma på vest i balanse. På aust vart det funne berre 1483 dyr, det er omlag 500 dyr mindre enn venta. Kvoten vart difor sett ned frå 1000 dyr til 950 dyr.

Kart over fellingar i Snhetta 2017

For den som er interessert legg vi ut eit kart som syner kvar reinsdyra i Snøhetta vart felt i 2017. Må ta atterhald om at jegerane har oppgitt rett posisjon for felling. Nesset gult, Lesja raudt, Rauma lilla, Oppdal grønt, Dovre blått, Sunndal svart farge

Ungdomsgaranti, reinsjakt.

Som eit tiltak for å auke rekruteringa av yngre jegerar har Nesset Fjellstyre gjort vedtak på at alle godkjente fyrstegangsjegerar, til og med det året dei fyller 20 år, skal få tildelt eit reinskort på kalv i Snøhetta vest.

Dette under føresetnad av at dei ikkje vert trekt ut med anna kort under ordinær trekking.

Endring av fiskereglane

Nesset Fjellstyre har gjort vedtak på å endre nokre av fiskereglane i Eresfjord og Vistdal statsallmenning. Dette vert gjort med verknad frå og med 2018.

Fisketid:

- Det er lov å fiske med stang og handsnøre i alle vatn heile året.

- Garnfiske og bruk av oter er lov frå 1. juni til 15. september.

- Det er lov å setje ut kroker for fangst over natta.

Isfiske:

- Isfiske er lov i alle vatn.

Fram til no har har det vore lov å fiske frå 1. juni til 10. september.

Søknadsfristen for reinsjakta 2018 vert endra frå 1. juni til 1. MAI

Nesset Fjellstyre har på styremøte 24. oktober 2017 gjort vedtak om at søknadsfristen for reinsjakta 2018 vert 1. MAI. Tidligare har søknadsfristen vore 1. juni.

Nesset Fjellstyre har gjort dette vedtaket for at det skal vere same søknadsfristen som i dei andre fjellstyra i Snøhetta. Ein jeger som søkjer på reinskort fleire stader kan då betre vurdere kva kort ein ynskjer å ta ved. Jegerar som får tildelt kort får og betre tid til å ta skyteprøva. Nesset Fjellstyre voner med dette og at vi slepp å bruke so mange av dei søkjarane som står på reserveliste.

Sider

Abonner på Nesset Fjellstyre RSS
Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no